Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů a používání webu

Správcem osobních údajů je společnost AmRest Coffee s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130118, IČ: 28167694, DIČ: CZ28167694 (dále jen „Společnost“).

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

Společnost při své činnosti zpracovává určité osobní údaje svých zákazníků, uživatelů a svých zaměstnanců ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů přejímá postavení tzv. správce osobních údajů. 

Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Zpracovávané osobní údaje, účely a právní základ zpracování 

Zákazníci

Společnost při přípravě a prodeji pokrmů ve svých restauracích běžně nezpracovává osobní údaje zákazníků. V případě, že si zákazník u Společnosti objedná dodávku jídla na určenou adresu, dochází na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem ke zpracování jeho kontaktních údajů (jména, příjmení, bydliště / doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla), a to za účelem zpracování příslušné objednávky.   

Mimo případu doručení objednaného jídla zákazníkovi dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků pouze v případě, že se zákazník rozhodne využít některý z věrnostních programů nebo se zúčastnit některé ze spotřebitelských soutěží Společnosti. V takovém případě ke zpracování osobních údajů zákazníků dochází z důvodu plnění smlouvy (dle konkrétního případu zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zákazníkovo jméno a příjmení, jeho bydliště, emailovou adresu, datum narození, telefonní číslo, platební údaje a popř. také o jeho objednávkách a místech nákupů), případně v jednotlivých případech na základě souhlasu zákazníka, který zákazník uděluje dobrovolně v souladu s pravidly příslušného věrnostního programu či spotřebitelské soutěže. 

Osobní údaje zákazníků jsou v rámci věrnostních programů zpracovávány za účelem snadnějšího vyřizování objednávek daného zákazníka, vedení věrnostního účtu, marketingu (např. v rámci reklamních kampaní Společnosti, při informování o nových produktech, při doručování jejích obchodních sdělení či informování o výhrách a jiných benefitech příslušejících zákazníkovi) a dále za účelem výzkumů spokojenosti zákazníků a interních administrativních a obchodních činností. Zpracování pro účely přímého marketingu, zajištění kvality služeb, tvorby analýz, přehledů a statistik je založeno na oprávněných zájmech Společnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez Vašich osobních údajů však nebudete moci získávat výhody spojené s věrnostním účtem a/nebo získávat informace o speciálních nabídkách, slevách a novinkách. V případě spotřebitelských soutěží se osobní údaje zpracovávají za účelem předání výhry vítězům soutěže.

Za účelem ochrany majetku Společnosti či při zajištění vstupu oprávněných osob do provozoven Společnosti mohou být prostory snímány prostřednictvím kamerových systémů. Konkrétní informace o tomto zpracování jsou dostupné na příslušných provozovnách.

Automatizované individuální rozhodování se neprovádí.

Uživatelé stránek

Společnost na svých stránkách využívá soubory cookies. Detailní informace naleznete v dokumentu Zásady použití cookies, které jsou dostupné na webových stránkách Společnosti.

Poskytnutí údajů dalším subjektům

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle GDPR. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje jiným společnostem ze skupiny AmRest a externím partnerům poskytujícím Společnosti služby související umístěním osobních údajů na společných serverech skupiny AmRest, poskytováním běžného kancelářského softwaru, správou aplikací pro věrnostní programy, zajišťováním plateb za nákupy u Společnosti, s vyhodnocováním marketingových výzkumů a s poskytováním specializovaných a konzultantských služeb.

Společnost při zpracování osobních údajů konkrétně využívá, jako příjemce osobních údajů, následující společnosti:

 • Společnosti, které zajišťují správu informačních systémů potřebných pro provoz služby Starbucks Rewards, Starbucks Delivers a případných dalších aplikací;
 • Společnosti zajišťující online platby za objednané zboží;
 • Společnosti zajišťující zákaznickou podporu (vč. call centra);
 • Společnosti zajišťující zasílání marketingových sdělení.

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Předání osobních údajů do zahraničí

Společnost může předat osobní údaje do jiných zemí v Evropské unii a v některých případech i do dalších zemí (USA), a to na základě rozhodnutí Evropské komise o úrovní ochrany osobních údajů odpovídajících úrovni Evropské unii, případně jiných záruk v souladu s GDPR (zejména tzv. standardní doložky o ochraně osobních údajů).

K předání osobních údajů jiným společnostem skupiny AmRest, je-li v daném případě nutné, dochází na základě smlouvy, na jejímž základě se příjemce osobních údajů zavazuje dodržovat vysoký standard ochrany osobních údajů (předání osobních údajů je založeno na tzv. standardních doložkách o ochraně osobních údajů dle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR) a/nebo k němu dochází na základě souhlasu osoby, jejíž osobní údaje se předávají, případně jiném základu v souladu s výjimkami stanovenými GDPR.

Uložení údajů, doba uchování

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

 • v případě věrnostních programů jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu trvání účasti zákazníka ve věrnostním programu, případně po dobu nutnou pro plnění právních povinností nebo ochranu práv (do promlčení případných nároků); 
 • záznamy bezpečnostních kamer jsou uchovávány po dobu maximálně deseti dní.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů námitka proti zpracování

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, má příslušná osoba právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Může tak učinit prostřednictvím příslušné aplikace, e-mailem na adresu [email protected] či poštou.  

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán. V případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmu Společnosti má dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování z důvodu týkajících se její konkrétní situace. V takovém případě bude přezkoumáno, zda jsou na straně společnosti dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování. O řešení námitky je dotčená osoba informována. Proti zpracování pro účely přímého marketingu lze vznést námitku bez dalšího a zpracování ze strany Společnosti bude zastaveno, zejména se lze odhlásit z obchodní komunikace, a to přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí.

Další práva

Dle konkrétní situace má dotčená osoba i další práva vyplývající z GDPR, tj.:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:
 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny; 
 • plánované době uložení osobních údajů či kritériím použitým ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zdroji osobních údajů, nejsou-li tyto získány od žadatele;
 • provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a o informacích týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích pro žadatele;
 • o předání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemích) nebo mezinárodní organizaci a o vhodných zárukách zpracování osobních údajů poskytnutých v souvislosti s jejich předáním.

Dotčená osoba má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • jsou vzneseny oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti zavazující Společnost;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
 • právo na omezení zpracování následujících případech: 
 • je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit; 
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je žádáno omezení jejich použití;
 • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale žadatel je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 
 • byla vznesena námitka proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody namítající osoby.
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se dotčené osoby týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo Společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně;
 • právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti; a
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Svá práva může dotčená osoba uplatnit kontaktováním Společnosti. Kontaktní údaje Společnosti jsou uvedeny níže.

Jak nás můžete kontaktovat

Jmenovali jsme Pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících s námi prováděným zpracováním Vašich osobních údajů a s uplatňováním Vašich práv souvisejících s námi prováděných zpracováním Vašich osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím:

 1. e-mailové adresy: [email protected];
 2. zaslání dopisu (nejlépe, bude-li označen k rukám: „Pověřence pro ochranu osobních údajů“) na adresu: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika.

 

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.starbuckscoffee.cz je společnost AmRest Coffee s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130118, IČ: 28167694, DIČ: CZ28167694 (dále jen „Společnost“).

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách www.starbuckscoffee.cz (dále jen „Stránky“).

Práva a povinnosti Společnosti a uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito pravidly užití internetových Stránek (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Pravidla mohou být kdykoli aktualizována. Datum aktualizace pravidel bude vyznačeno na poslední straně Pravidel.

 

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s pravidly užití stránek, a bezpečnostními standardy. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových stránek.

 

Chování Uživatelů

Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto Stránek bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Zásadami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Společnosti ani Uživatelů.

 

Odpovědnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Společnost za ně nenese odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Stránek, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem Společnosti v České republice.

 

V Praze dne  6.4.2022